Stadgar för föreningen Gävle Symfoniorkesters Vänner

§ 1 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening med ändamål att stödja och främja Gävle Symfoniorkester och dess verksamhet genom att

 • ta tillvara medlemmarnas intresse för musik och orkesterns verksamhet genom träffar med musiker och dirigenter, musikresor och tidningen Gehör
 • i opinionsbildning och på annat sätt stimulera allmänhetens intresse för orkestern och musiken som den spelar 
 • arbeta för att orkestern får tillräckliga resurser för sin verksamhet
 • verka för kontakt och dialog mellan orkestern, konsertbesökare och andra musikintresserade samt framföra synpunkter till programansvariga
 • årligen dela ut stipendium till en eller flera av orkesterns musiker.

§ 2 Medlemskap

Var och en liksom juridisk person kan bli medlem. Medlemsavgiften, som bestäms av årsmötet, ska erläggas inom den tid som styrelsen fastställer. Medlemskapet upphör om avgiften inte erläggs inom föreskriven tid.

Årsmötet kan på styrelsens förslag utse enskild person till hedersmedlem.

§ 3 Styrelsen

Styrelsen har sitt säte i Gävle. Den ska bestå av ordförande och ytterligare minst fem och högst sju ledamöter, alla valda av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktionärer.

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller på begäran av två ledamöter eller revisorerna. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen äger rätt att adjungera sakkunnig person med närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöte.

§ 4 Räkenskaper

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. Styrelsen upprättar verksamhetsberättelse och bokslut som överlämnas till revisorerna för granskning.

§ 5 Turnéfond

Styrelsen förvaltar föreningens Turnéfond. Fonden har som syfte att samla in medel till orkesterns turnéer och andra åtgärder för personalens utveckling. Styrelsen beslutar om fondens användning.

§ 6 Årsmöte

Årsmöte hålls före mars månads utgång året efter verksamhetsåret. Kallelse till årsmötet sker senast tre veckor i förväg. Medlem, som önskar väcka motion vid årsmötet, ska inlämna den skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt får inte ske.

Följande dagordning gäller vid årsmötet.

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 3. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Beslut om medlemsavgift för det nästkommande verksamhetsåret
 8. Val av styrelse; a) val av ordförande med en mandattid till nästkommande årsmöte b) val av ytterligare ledamöter på två år, varav hälften väljs udda år och hälften jämna år.
 9. Val av två revisorer jämte en suppleant med en mandattid till nästkommande årsmöte
 10. Val av valberedning om tre personer med en mandattid till nästkommande årsmöte
 11. Inkomna motioner
 12. Övriga ärenden

Extra föreningsmöte hålls på begäran av styrelsen eller revisorerna eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar så begär. Kallelse sker minst tre veckor i förväg.

§ 7 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas vid två på varandra följande sammanträden med föreningen, varav det ena ska vara årsmöte. Förslag om stadgeändring ska anges i kallelsen till mötet. För antagande erfordras enkel majoritet.

§ 8 Föreningens upplösande

Beslut om föreningens upplösning fattas på samma sätt som vid stadgeändring. Vid föreningens upphörande ska dess tillgångar tillfalla sådan sammanslutning inom länet som främjar musik.

Antagna vid föreningens årsmöte den 25 mars 2021.
Organisationsnummer 885001-0987